Statut

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

AKADEMIA SPORTU W MILICZU

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sportu w Miliczu, posługujący się skrótem AS Milicz, zwany dalej „Klubem”  jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Siedzibą Klubu jest Milicz.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1.        Klub działa zgodnie z Ustawą o sporcie (Dz.U. nr 127 z 2010r, poz. 857, z późn. zmianami) , ustawą Prawo o stowarzyszeniach (DZU. Dz.U. nr 20 z 1989r, poz. 104, z późn. zmianami), innymi obowiązującymi ustawami, własnym statutem oraz opartymi na nim regulaminami wewnętrznymi.

2.        Prawo ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Klubu pozostaje w gestii statutowych władz Klubu.

3.     Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków-uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych forma aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresować sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych celem wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
 6. Organizowanie wypoczynku dzieciom i młodzieży.
 7. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 8. Organizowanie członkom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 10. Promowanie pozytywnych postaw zgodnych z oczekiwaniami społecznymi poprzez  marketing i reklamę bezpośrednią.
 11. Tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
 12. Wykonywanie zadań wynikających z upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 13. Integracja środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. dyrekcją i radami szkół,
 2. organami rządowymi i samorządowymi,
 3. innymi klubami, związkami sportowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń.
 4. firmami finansującymi i ludźmi dobrej woli.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na :

 1. społecznej pracy swoich członków,
 2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
 3. bazie sportowo rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych.

§ 9

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne:
  1. organizowanie lub finansowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
  2. organizowanie lub finansowanie zawodów sportowych,
  3. organizowanie lub finansowanie udziału Klubu w imprezach sportowych,
  4. organizowanie lub finansowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół, ze szczególnym położeniem nacisku na uczniów z terenu powiatu milickiego, w celu ich wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego,
 2. Rodzice uczniów mogą wspomóc materialnie Klub przez pomoc finansową udzielaną Klubowi w celu realizacji celu, o którym mowa w § 6 w szczególności przy organizowaniu przez Klub obozów szkoleniowych dla uczniów. Pomoc ta jest udzielana Klubowi w razie konieczności współfinansowania wydatków i stanowi ona odpłatną działalność Klubu. Statutowa działalność odpłatna Klubu nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zm.).

§ 10

 1. Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 2. Pracownikami Klubu mogą być jego członkowie.
 3. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 15

 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej :
  1. imię i nazwisko (nazwę),
  2. miejsce zamieszkania (siedzibę),
  3. w przypadku osób fizycznych datę urodzenia,
  4. oświadczenie o przystąpieniu,
  5. w przypadku osoby poniżej 16 lat zgodę przedstawicieli ustawowych,
  6. w przypadku kandydatów na członków wspierających , zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu oraz wniesieniu przez kandydata wpisowego; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 3. Założyciele Klubu , którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego Starosty o wpisie Klubu do ewidencji.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
  2. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
  3. zgłaszać do władz klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
  5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Uprawnienia, o których mowa w ust.1 pkt a i b, nie przysługują członkom Klubu poniżej 16 lat. Opiekunowi prawni w/w członków mogą brać udział w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.
 3. Postanowienia wymienione w ust.1 pkt. c,d,e stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
 4. Opiekunom prawnym członków zwyczajnych do 16 roku życia przysługuje bierne prawo wyborcze do Władz Klubu.

§ 17

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 18

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
  3. działania na szkodę Klubu.
 3. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 19

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd Klubu
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  20

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez raz na dwa lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/2 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż po 2 m-cach od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Ko­misji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
  6. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
  8. zatwierdzanie regulaminów pracy władz Klubu,
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22

 1. Zarząd Klubu składa się z minimum 3 członków i maksimum 5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

§23

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imie­niu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 8. ustalanie zasad nagradzania i wyróżniania członków Klubu,
 9. zatwierdzanie zasad i regulaminów obowiązujących w Klubie,
 10. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i Komisji Rewizyjnej.

§ 24

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§26

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dobrania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dobranych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 28

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§29

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,

d) wykluczenia

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§30

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Fundusze na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z :

a) składek członkowskich,

b) dotacji budżetowych na zadania zlecone,

c) dotacji na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,

d) darowizn, zapisów, spadków osób prawnych oraz  fizycznych

e) dochody z majątku Klubu,

f) środków uzyskanych od sponsorów,

f) innych źródeł.

§31

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Do reprezentowania Klubu w zakresie praw, obowiązków i zobowiązań majątko­wych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – podpis Prezesa lub Sekretarza Zarządu z innym członkiem Zarządu.
 3. Do ważności pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Klubu wymagany jest jeden podpis: Członka Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Klubu – samodzielnie.
 4. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.
 5. Rok rozliczeniowy dla gospodarki finansowej Klubu pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 32

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

===================================================================================================================================================================

Statut –tekst jednolity- zatwierdzono w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków UKS Akademia Sportu w Miliczu  nr uchwały 2/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku (z późn. zmianami).

Tekst jednolity z dnia. 28.06.2014r.